Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn – AzMİU-nun rek­to­ru, Memar­lıq doktoru, əməkdar me­mar, Azər­bay­сan Mühəndislik Akademiyası­nın aka­demiki, Şərq Öl­­kə­ləri Beynəlxalq Me­­mar­lıq Aka­demiyasının müx­­bir üzvü, professor. 

Məmmədov Nurməmməd Yaşar – Azər­bay­can Memarlıq və İnşaat Uni­ver­si­te­ti­nin “Mü­hən­dis sistemləri və qurğularının ti­kin­tisi” ka­fed­­rasının müdiri, dosent, “Ekologiya və Su təsərrü­fa­tı” Elmi-texniki və İstehsalat jur­na­­lının baş re­daktoru, Beynəlxalq Eko­energetika Aka­demiyasının professoru, Eko­lo­giya və Hə­yat Fə­aliy­yətinin Təhlü­kə­siz­liyi Beynəl­xalq Elmlər Akademiyasının aka­de­miki.

Musayev Zakir Səməd – AzMİU-nun '''Meliorasiya və su tə­­­­sər­rü­fatı tikin­ti­si'' kafedra­­sının müdiri,  Az. Res­pub­li­kasının əməkdar müəllimi, ''Eko­­­­lo­giya və su tə­sərrüfatı'' jur­na­lı­nın təsis­çisi, Eko­lo­giya və Hə­yat Fə­aliy­yətinin Təhlü­kə­siz­liyi Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının aka­de­miki

Şirinizadə İradə Nüsrət - AzMİU-nun "Materialşünaslıq" kafedrasının müdiri, texnika elmləri doktoru, professor

Mehdiyeva Gülbazar Akılovna - "Kürmət" dövlət ordeni ilə təltif olmuş, i.e.d. Qazaxıstan Respublikası MİA-nın akademiki, Yaşıl Texnologiyalar və İnvestisiya Layihələri üzrə Beynəlxalq Mərkəzin (İGTİP) Elmi-Texnoloji İnkişaf İdarəsinin rəhbəri, Qazaxıstan Respublikası ETA-nın RMİ-nin Ekologiya İdarəsinin sədri

Müslüm Cengiz Taplamacıoğlu - Türkiyə, Ankara Qazi Universiteti. Mühəndislik fakültəsi, elektrik-elektronika mühəndislik bölümünün professoru.

Feyziyev Həsən Qulu – AzMİU-nun ''Mühən­dis sis­­temləri və qurğularının tikintisi'' kafe­drasının pro­fessoru, texnika elmləri doktoru.

Semko Aleksandr Vladimroviç – Yuri Kon­­­­d­rat­­yuk adına Poltava Milli Texniki Uni­ver­­si­te­tinin “Me­marlıq və şəhərsalma” kafed­rası­nın mü­­diri, texnika elmləri doktoru, Uk­ray­na Dövlət mü­ka­fatı laureatı, Tikinti Aka­de­mi­yasının akademiki

Kuliçixin Vladimir Vasilyeviç – Texnika elm­ləri dok­toru, ATM FBT "MEU"-də "Səna­ye istilik enerjisi sistemləri" kafedrasının pro­fes­soru, "Enerji təhlü­kə­­siz­liyi və mühsfizəsi" jur­nalının baş redak­to­ru­nun mü­avini, NESEFF-in Rusiya Fe­de­rasi­ya­sın­da Av­ropa Texniki Uni­versitetlər Bey­nəl­xalq Şəbə­kə­sinin daimi nü­ma­­yəndəsi, Rusiya Fe­de­rasi­ya­sı­nın Sənaye Eko­­logiya Akade­mi­ya­sının akademiki və vit­se-prezidenti.

İskəndərov Ramiz Əziz – AzMİU-nun "Me­xanika" kafedrasının professoru, riyaziy­yat üz­rə elmlər doktoru, Beynəyxalq Scopus baza­sına daxil olan "Mühəndislikdə fiziki- texniki problemlər" jurnalının elmi kordinatoru.

Haqverdiyeva Tahirə Axi – AzMİU-nun “Materialşünaslıq” kafedrasının professoru, tex­­­­ni­ka elmləri dok­­toru, professor, AzMİU-nun Elmi Şurasının elmi katibi.

İmanov Fərda Əli – Bakı Dövlət Univer­sitetinin Tədrisin Təşkili və Təlimi Texnologi­ya­­la­rı üzrə prorektoru, YUNESKO-nun Bey­nəl­­xalq Hidroloji Proqramı üzrə Azərbaycan Mil­­li komitəsini  sədri, coğ­­rafiya elmləri dok­­t­oru, professor.

Hacıyev Müxlis Əhməd - AzMİU-nun ''İn­şaat kons­­­truksi­ya­­ları'' kafedrasının müdiri, tex­­nika elm­ləri doktoru, professor.

Mustafayev İslam İsrafil oğlu – Az.MİU-nun “Föv­qə­la­də hallar və həyat fəaliyyətinin təh­­lü­kəsizliyi” kafedrasının müdiri, kimya elm­­­­ləri dok­toru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­demiyasının müx­bir üzvü, AMEA-nın Ra­di­asiya Problemləri İns­titu­tu­nun baş direk­toru, Eko­logiya və Hə­yat Fə­­aliy­yətinin Təh­lü­kə­siz­li­yi Beynəlxalq Elm­lər Akademiyasının aka­de­mi­ki.

Əliyev Bəhram Hüseyn – AzMİU-nun ''Me­li­o­rasiya və su təsərrüfatı tikintisi'' kafedrasının pro­fes­soru, texnika elmləri doktoru, MAKA-nın “Ekologiya” İnstitutunun direktoru.

Xlapuk Nikolay Nikolayeviç – Rovno Tə­bi­ət­dən İstifadə və Su təsərrüfatı Milli Uni­ver­si­te­ti­nin professoru, texnika elmləri doktoru; Su Tə­sərrüfatı və Ətraf Mühit Mühəndisliyi El­mi-Tədris İnstitutunun direktoru.

Lətifov Fuad Seyfəddin oğlu –  AzMİU-nun “Ali riyaziyyat” kafedrasının müdiri, fizika-ri­ya­ziyyat elmləri doktoru, professor, 2020-ci il­dən Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən “Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq El­m­­­lər Aka­demiyası”nın həqiqi üzvü, “Beynəl­xalq Qızıl Ulduz” laureatı.

Eyvazov Eyvaz Mülki – ''Me­li­­o­­ra­si­ya ETİ” MMC-də ''Drenaj konstruksiyaları'' laboratori­ya­­sının mü­­­­­­diri, texnika elmləri doktoru, pro­fessor

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli – ''Me­li­­o­­ra­si­ya və su tə­sərrüfatı tikintisi'' kafedra­sı­nın profes­soru, Azər­baycan Respublikasının əməkdar müəlli­mi.

Qənbərov Elman Surxay – “Meliorasiya  ETİ” MMC-də direktor müavini, texnika elm­ləri na­mi­­­zə­di, dosent.

Əliyev Fəqan Qəmbər – Azərbaycan Me­marlıq və İnşaat Universitetinin “Eko­lo­gi­ya” ka­fedrasının müdiri, Beynəlxalq Eko­ener­getika Akademiyasının Prezidenti, Professor, Texnika elmləri doktoru, Oksford Universi­te­tinin fəxri professoru, Rusiya Memarlıq və İnşaat Elmləri Akademiyasının üzvü.

Zəraətpərvər Əziz Hüseyn – texnika  üzrə fəl­səfə doktoru, İranda İran Enerji Nazir­li­yin­də Elmi-Praktiki müəssisənin tədris şöbəsinin müdiri.

Zərbəliyev Mansur Sabir – AzMİU-nun ''Me­li­o­­ra­­si­ya və su təsərrüfatı tikintisi'' kafed­ra­sının do­­senti, texnika elmləri namizədi.

Mürsəlov Aqil Əli – AzMİU-nun ''Me­li­o­­ra­­si­ya və su təsərrüfatı tikintisi'' kafed­ra­sının do­­senti, texnika elmləri namizədi, ''Eko­­­­lo­giya və su tə­sərrüfatı'' jur­na­lı­ üzrə çapa məsul şəxs